Regulamin do 24.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący do 24 grudnia 2014 r.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://ofirland.pl

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://ofirland.pl prowadzony jest przez Małgorzatę Gostyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą OFIRLAND, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 897-115-41-12, numer REGON: 020445790, adres poczty elektronicznej: ofirland@ofirland.pl numer telefonu: 665 994 684.

2. Dane kontaktowe Sklepu:

Adres korespondencyjny/Obsługa reklamacji:

Małgorzata Gostyńska OFIRLAND

Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów

Adres poczty elektronicznej e-mail:

ofirland@ofirland.pl

Numer telefonu kontaktowego:

665 994 684 (opłata wg stawki operatora)

3. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

 • Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://ofirland.pl

 • Sprzedawca/Usługodawca – Małgorzata Gostyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OFIRLAND, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 897-115-41-12, numer REGON: 020445790, adres poczty elektronicznej: ofirland@ofirland.pl numer telefonu kontaktowego: 665 994 684.

§ 2

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności dotyczące zawierania umów sprzedaży towarów, postępowania reklamacyjnego jak i zasady obowiązujące przy korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/

3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzi sprzedaż produktów zoologicznych w szczególności karmy dla psów, suplementy weterynaryjne, obroże oraz inne akcesoria.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), oraz inne właściwe przepisy.

Rozdział 2

Zamówienia

§ 3

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Ceny towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy ma miejsce w trakcie składania zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Rozdział 3

Sposoby płatności za towar

§ 4

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

 • przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,

 • płatność za pobraniem – płatność u kuriera przy dostarczeniu przesyłki,

 • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

2. Płatność przelewem następuje na podany rachunek bankowy:

BZWBK: 53 1090 1522 0000 0001 0732 3688

Rozdział 4

Sposoby, terminy i koszty dostawy

§ 5

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa towaru odbywa się w ciągu 1-2 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.

2. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia.

3. Koszty dostawy towaru są następujące:

Waga paczki

Płatność przelewem

Płatność za pobraniem

0 - 3 kg (włącznie)

22,00 zł

28,00 zł

3 - 10 kg (włącznie)

20,00 zł

26,00 zł

10 - 31,5 kg

18,00 zł

24,00 zł

31,5 - 63 kg (2 paczki w przesyłce)

40,00 zł

46,00 zł


 

Rozdział 5

Prawo odstąpienia od umowy

§ 6

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:

 1. pisemnie na adres Sprzedawcy: Małgorzata Gostyńska OFIRLAND, Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów,

 2. w formie elektronicznej na adres e-mail: ofirland@ofirland.pl

3. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Zakupiony towar prosimy odesłać na adres: Małgorzata Gostyńska OFIRLAND, Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów. Koszt odesłania towaru obciąża Konsumenta.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w § 8 pkt 1,

 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 4. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 6. dostarczania prasy,

 7. usług w zakresie gier hazardowych.

Rozdział 6

Reklamacja

§ 7

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Zawiadomienie dotyczące niezgodności towaru z umową prosimy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ofirland@ofirland.pl lub pisemnie na adres: Małgorzata Gostyńska OFIRLAND, Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów. W zawiadomieniu prosimy podać następujące informacje: imię i nazwisko Konsumenta, datę zakupu, datę wystąpienia niezgodności, krótki opis niezgodności, żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

4. Towar niezgodny z umową prosimy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: Małgorzata Gostyńska OFIRLAND, Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Klientem.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu i terminów zapłaty, zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach w regulaminie, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu stosownej informacji o zmianie regulaminu, a także prześle na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia konta, stosowną informację na temat zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 stycznia 2013 r.