Regulamin od 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego

https://ofirland.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://ofirland.pl prowadzony jest przez Ofirland Sp. z o.o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS: 0000618936, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:8961551521, numer REGON: 364483574, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: ofirland@ofirland.pl numer telefonu: 665 994 684.

2. Dane kontaktowe Sklepu:

Adres korespondencyjny/Obsługa reklamacji:

OFIRLAND Sp. z o.o.

Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów

Adres poczty elektronicznej e-mail:

ofirland@ofirland.pl

Numer telefonu kontaktowego:

665 994 684 (opłata wg stawki operatora)

3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzi sprzedaż produktów zoologicznych w szczególności karmy dla psów, suplementy weterynaryjne, obroże oraz inne akcesoria.

4. Terminologia i skróty użyte w regulaminie:

 • Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie.

 • Formularz zamówienia – formularz pozwalający na złożenie zamówienia w Sklepie.

 • Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych umożliwiający Usługobiorcy zalogowanie się do Konta w Sklepie internetowym.

 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

 • Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę.

 • Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://ofirland.pl

 • Sprzedawca/Usługodawca Ofirland Sp. z o.o. wpisana do Rejesstru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS: 0000618936, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:8961551521, numer REGON: 364483574, adres poczty elektronicznej: ofirland@ofirland.pl numer telefonu kontaktowego: 665 994 684.

5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie a w szczególności zobowiązany jest do:

 • nieodpłatnego udostępniania Usługobiorcom treści regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną,

 • na żądanie Usługobiorcy udostępnia treść regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie przez Usługobiorcę za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

6. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi:

 • utworzenia i prowadzenia Konta Klienta,

 • złożenia zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Formularza zamówienia,

 • usługi dodatkowe: newsletter, napisz recenzję, lista życzeń.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

§ 2

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:

 • posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego,

 • aktywne połączenie z siecią Internet oraz dostęp do poczty elektronicznej,

 • włączona obsługa JavaScript, plików Cookies,

 • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,

 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 3.5 lub nowszej, Google Chrome w wersji 8.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.6 lub nowszej, Safari w wersji 4.0 lub nowszej,

 • minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, odt, txt, jpg, png.

3. Usługobiorca jest zobowiązany korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. W celu uniknięcia zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować właściwe oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń. W szczególności powinien używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz programów chroniących urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

§ 3

Pliki Cookies

Sprzedawca stosuje mechanizm plików „Cookies”. Pliki „Cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony Sklepu i przeznaczane są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Sklep internetowy stosuje dwa rodzaje plików „Cookies”: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony Sklepu lub zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm plików sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Stałe pliki „Cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „Cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.

§ 4

Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji i wypełnienia Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego. W tym celu klikamy na zakładkę „Załóż Konto”, jaka dostępna jest w górnym menu na stronie Sklepu. Następnie w Formularzu rejestracji należy podać:

 • imię, nazwisko,

 • adres e-mail, telefon,

 • adres dostawy: ulica, numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, kraj, region/województwo,

 • twoje hasło, powtórz hasło,

 • kliknąć na ikonę „Kontynuuj”.

2. Po wykonaniu powyższych czynności, na stronie Sklepu pojawia się informacja, iż Konto zostało utworzone a na adres e-mail podany przy rejestracji zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji.

3. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu oraz hasła. W ramach utworzonego Konta Usługobiorca ma dostęp do panelu „Moje Konto”, który umożliwia edycję profilu w zakresie modyfikacji danych kontaktowych, adresu dostawy oraz zapewnia dostęp do historii zamówień.

4. Założenie Konta możliwe jest również w trakcie składania zamówienia. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

5. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu, przy czym:

 • Usługobiorca przesyła stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres e-mail: ofirland@ofirland.pl lub w formie pisemnej na adres: OFIRLAND Sp.  o.o., Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów,

 • Usługodawca wysyła oświadczenie na adres poczty e-mail lub w formie pisemnej na adres wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta.

6. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

§ 5

Procedura złożenia zamówienia

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia, należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić wybór klikając na ikonę „Do koszyka”.

3. Następnie zostaje wyświetlona zawartość koszyka z możliwością przejrzenia jego zawartości. W kolejnym kroku klikamy na ikonę „Do kasy”. Po kliknięciu na ikonę „Do kasy”, mamy do wyboru następujące opcje złożenia zamówienia:

 • jako nowy Klient – zaznaczamy „Załóż nowe Konto”,

 • jako nowy Klient bez konieczności rejestracji i zakładania Konta – zaznaczamy „Nie chcę zakładać Konta” – wówczas zamówienie składane jest za pośrednictwem Formularza zamówienia,

 • po zalogowaniu do Konta jako zarejestrowany użytkownik.

4. W przypadku wybrania opcji bez rejestracji Konta za pośrednictwem Formularza zamówienia zostaje wyświetlony Formularz zamówienia w którym należy podać następujące dane:

 • Twoje dane osobowe – imię, nazwisko, e-mail, telefon,

 • Twój adres – ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, region/województwo,

 • Klikamy na ikonę „Kontynuuj”.

5. W kolejnym kroku, dokonujemy wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, w okienku „Uwagi do zamówienia” możemy wpisać wiadomość dla Sprzedawcy, klikamy na ikonę „Kontynuuj”.

6. Następnie zostaje wyświetlone podsumowanie zamówienia. W celu złożenia zamówienia klikamy na ikonę „Zamawiam i płacę”. Następnie Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikami w formacie PDF w postaci niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

§ 6

Ceny

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

§ 7

Sposoby i terminy płatności za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

 • przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,

 • płatność za pobraniem – płatność u kuriera przy dostarczeniu przesyłki,

 • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

2. Płatność przelewem następuje na podany rachunek bankowy:

BZWBK: 04 1090 1522 0000 00013277 4169

3. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatność za zakupiony towar wraz z kosztami dostawy należy dokonać w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności za pobraniem, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera. W przypadku wybrania płatności „odbiór osobisty” towar można odebrać w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę od 10:00 do 13:00. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z odbiorem osobistym towaru.

§ 8

Sposoby, terminy i koszty dostawy

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników: Poczta Polska, Kurier K-ex. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku płatności przelewem, towar wysyłany jest po wpłynięciu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku płatności „pobranie pocztowe” termin dostawy towaru rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.

3. Terminy dostawy:

 • Poczta Polska – dostawa towaru odbywa się w terminie 2-3 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi,

 • Kurier K-ex – dostawa towaru odbywa się w terminie 1-2 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi,

4. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia. Sprzedawca w ramach promocji może udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu jak również w trakcie składania zamówienia.

5. Koszty dostawy towaru są następujące:

 • Kurier K-ex

Waga paczki

Płatność przelewem

Płatność za pobraniem

0 - 5 kg (włącznie)

18,00 zł

23,00 zł

5 - 10 kg (włącznie)

19,00 zł

24,00 zł

10 - 20 kg (włącznie)

16.00 zł

21.00 zł

20 - 31,5 kg (włącznie)

17,00 zł

22,00 zł

31,5 - 63 kg (2 paczki w przesyłce)

40,00 zł

46,00 zł

 • Poczta Polska

waga paczki

ekonomiczna

priorytetowa

do 1 kg

9,50 zł

11,00 zł

do 2 kg

11,00 zł

13,00 zł

do 5 kg

13,00 zł

14,50 zł


 

§ 9

Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

 • żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć pisemnie na adres Sprzedawcy: OFIRLAND Sp. z o.o., Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów, telefonicznie pod numerem: 665 994 684 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ofirland@ofirland.pl

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: OFIRLAND Sp. z o.o., Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: ofirland@ofirland.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: OFIRLAND Sp. zo.o., Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

 • dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: OFIRLAND Sp. z o.o., Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów.

9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 • zawartej w drodze aukcji publicznej,

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

 • zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

 • złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 • skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

 • skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§ 12

Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego

Usługa „Newsletter”

1. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Usługobiorcę. Usługobiorca może aktywować usługę „Newsletter” podczas rejestracji Konta zaznaczając opcję „Newsletter – Chcę otrzymywać” a także po zalogowaniu do Konta, w zakładce „Moje Konto – Newsletter - Subskrybuj”.

2. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „Newsletter” poprzez przesłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ofirland@ofirland.pl lub po zalogowaniu do Konta, w zakładce „Moje Konto – Newsletter – Subskrybuj / Rezygnuj z Newslettera” odznaczając zgodę na wysyłkę Newsletter’a. Rezygnacja z usługi „Newsletter” oznacza usunięcie adresu e-mail z bazy danych Usługodawcy. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.

Usługa „Lista życzeń”

1. Usługa „Lista życzeń” dostępna jest dla Usługobiorców posiadających Konto w Sklepie i umożliwia tworzenie listy produktów. Aby skorzystać z powyższej usługi należy uzyskać dostęp do Konta, wybrać określony produkt mający być przedmiotem usługi i kliknąć na karcie produktu na ikonę „Do listy życzeń”. Aktualna lista życzeń, jaka została utworzona, dostępna jest w panelu „Moje Konto – Lista życzeń”.

2. Modyfikacja listy życzeń możliwa jest po zalogowaniu do Konta, gdzie Usługobiorca ma możliwość jej modyfikacji poprzez dodawanie lub usuwanie produktów a także zakup produktów z listy życzeń poprzez kliknięcie na ikonę „Do koszyka”.

3. Usługa „Lista życzeń” świadczona jest nieodpłatnie. Rezygnacja z powyższej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu dodawania produktów do listy życzeń.

Usługa „Napisz Recenzję”

1. Usługa „Napisz recenzję” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców i umożliwia dodawanie recenzji do wybranych produktów. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony produkt mający być przedmiotem recenzji i kliknąć na ikonę „Napisz Recenzję”. Następnie w okienku komunikatu należy podać:

 • Twoje imię,

 • w okienku „Twoja Recenzja” wpisać odpowiednią treść,

 • dokonać oceny poprzez zaznaczenie opcji negatywna lub pozytywna,

 • przepisać kod z obrazka,

 • kliknąć na ikonę „Kontynuuj”.

2. Następnie system Sklepu wyświetla informuje, iż recenzja została przekazana do zatwierdzenia. Usługa „Napisz recenzję” świadczona jest nieodpłatnie. Rezygnacja z powyższej usługi, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu dodawania recenzji do produktów.

§ 13

Metody i środki korygowania błędów we wprowadzanych danych

1. Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia – aż do momentu kliknięcia na ikonę „Zamawiam i płacę”. Modyfikacja zamówienia dotyczy w szczególności zmiany produktu poprzez zwiększenie / zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z koszyka – w tym celu po wprowadzeniu odpowiedniej ilości należy kliknąć na ikonę „Aktualizuj”, w przypadku usunięcia produktu z koszyka klikamy na ikonę „X”. Modyfikacja danych możliwa jest również po zalogowaniu do Konta i kliknięciu na zakładkę „Moje konto”.

2. Modyfikacja danych dotyczących złożonego zamówienia możliwa jest również poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ofirland@ofirland.pl informacji zawierającej określone zmiany w zamówieniu lub drogą telefoniczną pod numerem: 665 994 684. Usługodawca po otrzymaniu informacji w zakresie modyfikacji danych, przesyła za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dokonanych zmian.

§ 14

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać telefonicznie pod numerem: 665 994 684, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ofirland@ofirland.pl lub pisemnie na adres: OFIRLAND Sp. z o.o., Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, datę i okoliczności powstania zdarzenia a także opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, ewentualnie sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 15

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://ofirland.pl jest Usługodawca.

2. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administrator danych osobowych oświadcza, iż dokonał rejestracji zbioru danych osobowych do GIODO.

3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres dostawy (ulica, numer domu / mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, region / województwo).

4. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

5. Usługodawca przekazuje dane osobowe Usługobiorców firmie kurierskiej K-ex oraz Poczta Polska w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.

6. Usługobiorca może dobrowolnie udostępnić adres poczty elektronicznej e-mail w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby prowadzenia działań marketingowych, polegających na przesyłaniu Usługobiorcom informacji handlowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę.

7. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest w ramach Konta (logowanie do Konta przy użyciu loginu i hasła) a także na podstawie żądania, jakie przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ofirland@ofirland.pl lub pisemnie na adres Administratora: OFIRLAND Sp. z o.o., Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

3. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 roku.

Załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego https://ofirland.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: OFIRLAND Sp. z o.o., Borowa, ul. Jaśminowa 4, 55 – 093 Kiełczów, adres e-mail: ofirland@ofirland.pl numer telefonu: 665 994 684

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.